V12 Face Base Powder Foundation - Vasanti CosmeticsV12 Face Base Powder Foundation - Vasanti Cosmetics

V12 Face Base Powder Foundation

5.0
Rated 5.0 out of 5 stars
2 Reviews
V2 Face Base Powder FoundationV2 Face Base Powder Foundation

V2 Face Base Powder Foundation

5.0
Rated 5.0 out of 5 stars
3 Reviews
All shades Vasanti Face Base Powder FoundationV1 Face Base Powder Foundation - Vasanti Cosmetics

V1 Face Base Powder Foundation

5.0
Rated 5.0 out of 5 stars
3 Reviews
V4 Face Base Powder FoundationV4 Face Base Powder Foundation

V4 Face Base Powder Foundation

4.0
Rated 4.0 out of 5 stars
4 Reviews
All shades Vasanti Face Base Powder FoundationV10 Face Base Powder Foundation - Vasanti Cosmetics

V10 Face Base Powder Foundation

5.0
Rated 5.0 out of 5 stars
2 Reviews
V6 Face Base Powder FoundationV6 Face Base Powder Foundation

V6 Face Base Powder Foundation

5.0
Rated 5.0 out of 5 stars
3 Reviews
All shades Vasanti Face Base Powder FoundationV15 Face Base Powder Foundation - Vasanti Cosmetics

V15 Face Base Powder Foundation

5.0
Rated 5.0 out of 5 stars
1 Review
All shades Vasanti Face Base Powder FoundationV13 Face Base Powder Foundation - Vasanti Cosmetics

V13 Face Base Powder Foundation

5.0
Rated 5.0 out of 5 stars
1 Review

Recently viewed